Hyppää sisältöön

Valitse kieli

  • fi

    Sivuston kieleksi on valittuna suomi.

  • en

    Set english as the language of the page.

Robotiikka muuttaa tulevaisuutta – riihimäkeläiset nuoret uskovat teknologian kasvuun ja robotiikan lisääntyvään merkitykseen

21.12.2022 Robotiikka

kuvituskuva_robotiikkakampus

kuvituskuva_robotiikkakampusRiihimäen Matkakeskuksella järjestettiin 4.11.2022 yhteistyörobotti – eli cobotti – tapahtuma, missä vierailijoilla oli mahdollisuus päästä tutustumaan erilaisia työtehtäviä tekeviin cobotteihin. Tapahtuman järjesti Riihimäen kaupungin Robotiikkakampuksen ja Hämeen ammattikorkeakoulun yhteishanke Avoin RoboLab yhteistyössä yritysten Universal Robots ja Machine Tool kanssa. Tapahtumassa vieraili iltapäivällä jopa noin 150 riihimäkeläistä perus- ja ammattikoulun opiskelijaa oppimassa uutta yhteistyörobotiikasta.

 

Tapahtuman yhteydessä osa nuorista vastasi Avoin RoboLab – hankkeen vapaaehtoiseen kyselyyn, minkä avulla pyrittiin selvittämään nuorten ajatuksia teknologian ja robotiikan merkityksestä tulevaisuudessa. Kyselyyn vastasi yhteensä 35 nuorta, joista kaikki vastaajat olivat alle 18-vuotiaita ja heistä suurin osa alle 12-vuotiaita alakoululaisia. Vastaajista lähes 70 % oli poikia. Kysely toteutettiin Zeffi-kyselytyökalulla nuorten vastatessa kyselyyn omilta puhelimiltaan.

 

Nuorten aiempi tietämys yhteistyöroboteista vaihteli. Noin puolet vastaajista kuuli cobotti-sanan ensimmäistä kertaa kyselyä tehdessään. 37 % vastaajista tiesi mitä cobotit ovat, muttei ollut vielä toistaiseksi päässyt kokeilemaan cobotin käyttöä ja noin 10 % vastaajista oli jo päässyt työskentelemään cobotin kanssa. Noin 66 % vastaajista oli tietoinen, että cobottia voi ohjelmoida kuka vain, loput vastaajista arvelivat cobotin ohjelmoimisen vaativan robotiikan alan koulutusta ja erikoisosaamista. Suurin osa vastaajista tiesi, miten cobotin ohjelmointi tapahtuu.

 

Kyselyyn vastanneet nuoret uskoivat teknologian roolin kasvavan ihmisten arjessa jatkuvasti. Väittämän kanssa samaa mieltä oli peräti 85 % vastaajista. Nuoret näkivät myös robotiikan yleistyvän. Noin 79 % vastaajista uskoi, että robotiikan osaamiselle on tulevaisuudessa huomattavasti nykyistä enemmän kysyntää. Noin 85 % vastaajista uskoi robotiikan myös muuttavan tulevaisuuden työntekoa merkittävällä tavalla.

 

Vaikka selvästi reilu enemmistö kaikista kyselyyn vastanneista koki teknologian ja robotiikan merkittävinä tulevaisuuden tekijöinä, vastauksissa korostui erityisesti poikien kiinnostuneisuus robotiikkaa kohtaan. Lähes 30 % vastaajista oli vahvasti sitä mieltä, että he tulevat työskentelemään tulevaisuudessa robottien kanssa, heistä kaikkien ollessa poikia. Tytöistä noin 64 % oli sitä mieltä, etteivät he tule tulevaisuudessa työskentelemään robottien kanssa, kun pojista vastaava osuus oli noin 9 %. Pojista 59 % uskoi käyttävänsä cobotteja 20 v päästä päivittäisessä arjessaan, kun taas tytöistä 18,2 %. On kuitenkin huomioitava vastaajien pieni joukko (vain 35 vastaajaa) tulosten yleistettävyyttä arvioitaessa. Olisikin mielenkiintoista kartoittaa laajemman kyselyn avulla sukupuolten välisiä mahdollisia eroavaisuuksia riihimäkeläisten nuorten suhtautumisessa robotiikkaan.

 

Kyselyn tulokset heijastelevat muutama vuosi sitten Teknologiateollisuuden nuorille toteuttamaa kyselyä #MihinEiMuka. Kyselyssä selvitettiin nuorten näkemyksiä ja mielikuvia teknologiasta ja sen aineistona hyödynnettiin 881 nuoren vastauksia. Kyselyn vastausten perusteella todettiin poikien olevan huomattavasti tyttöjä kiinnostuneempia teknologiasta ja tyttöjen suhtautuvan työskentelyyn teknologian parissa poikia varauksellisemmin. Kuitenkin molemmat sukupuolet näkivät, että teknologian avulla voidaan ratkaista isoja globaaleja haasteita – myös tytöt kokivat teknologian merkittävänä ja tärkeänä tulevaisuuden tekijänä. (Teknologiateollisuus, 2019.)

kuvituskuva_robotiikkakampus

Yksi Avoin RoboLab -hankkeen tavoitteista on innostaa kaikkia sukupuolia oppimaan uutta robotiikasta. Pyrkimyksenä on, että robotiikan tapahtumat tavoittavat kaikki sukupuolet. Vaikka robotiikka ja cobotit vaikuttivat kyselyn perusteella herättävän tytöissä vähemmän mielenkiintoa kuin pojissa, siitä huolimatta myös tytöt osallistuivat aktiivisesti cobotti –tapahtumaan. Yhteistyörobotit vaikuttivat herättävän kiinnostusta yhtä lailla tytöissä: he kyselivät coboteista ja halusivat päästä testaamaan niitä. Olisikin jatkon kannalta kiinnostavaa selvittää vastasivatko nuoret kyselyyn ennen vai jälkeen cobotti -tapahtumaan osallistumisen ja miten kokemukset yhteistyöroboteista mahdollisesti vaikuttivat nuorten asenteisiin ja ajatuksiin niistä. Voidaanko positiivisia robottikokemuksia tarjoamalla vaikuttaa positiivisesti myös tyttöjen suhtautumiseen robotiikkaan?

 

 

Lähde: Teknologiateollisuus. (2019). Tiedote. Nuoret puhuvat: teknologia on viihdettä, mutta myös ratkaisuja maailman ongelmiin. Saatavilla 13.12.2022 https://teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/ilmoitus/nuoret-puhuvat-teknologia-viihdetta-mutta-myos-ratkaisuja-maailman-ongelmiin

 

Eeva Blomberg

Projektityöntekijä

Avoin RoboLab -hanke